21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. | YOKOMIZO Shizuka

COLLECTION

YOKOMIZO Shizuka

Stranger (6)

1999
C-print
H108 × W127cm (incl. frame)
©YOKOMIZO Shizuka

Stranger (9)

1999
C-print
H108 × W127cm (incl. frame)
©YOKOMIZO Shizuka

Stranger (13)

2000
C-print
H108 × W127cm (incl. frame)
©YOKOMIZO Shizuka

Stranger (18)

2000
C-print
H108 × W127cm (incl. frame)
©YOKOMIZO Shizuka

Stranger (23)

2000
C-print
H108 × W127cm (incl. frame)
©YOKOMIZO Shizuka

TOP