21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. | SHIOTA Chiharu + OKADA Toshiki

COLLECTION

SHIOTA Chiharu + OKADA Toshiki

About A Room of Memory

2009
window, script
©SHIOTA Chiharu
©OKADA Toshiki
photo: IKEDA Hiraku

TOP